Futbol ve Kültürü: Takımlar, Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler

Futbol ve K lt r Tak mlar Taraftarlar End stri Efsaneler Asl nda sadece bir oyun futbol bir spor Ama ayn zamanda ba lay c ve kitlesel bir tutku Kimisine g re a da bir din ya da halk n afyonu Ancak son y llarda futbolun b yle basit e a a lanmas n do ru bulma
 • Title: Futbol ve Kültürü: Takımlar, Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler
 • Author: Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak
 • ISBN: 9789754703726
 • Page: 198
 • Format: Paperback
 • Futbol ve Kültürü: Takımlar, Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler
  Asl nda sadece bir oyun futbol bir spor Ama ayn zamanda ba lay c ve kitlesel bir tutku Kimisine g re a da bir din ya da halk n afyonu Ancak son y llarda futbolun b yle basit e a a lanmas n do ru bulmayan, futbol evrenini bir pop ler k lt r olgusu olarak ele alan al malar sosyoloji ve k lt r ele tirisi edebiyat nda yer tutmaya ba lad Tak mlar n, oyuncular nAsl nda sadece bir oyun futbol bir spor Ama ayn zamanda ba lay c ve kitlesel bir tutku Kimisine g re a da bir din ya da halk n afyonu Ancak son y llarda futbolun b yle basit e a a lanmas n do ru bulmayan, futbol evrenini bir pop ler k lt r olgusu olarak ele alan al malar sosyoloji ve k lt r ele tirisi edebiyat nda yer tutmaya ba lad Tak mlar n, oyuncular n oyun sl plar nda, kul plerin tarih hik yelerinde, taraftar alt k lt rlerinde anlamlar aran yor Futbolun kitlelerin anlam d nyas nda kaplad yer ancak buralara bak larak ke fedilebiliyor ve her ke if seyahati gibi heyecanl bir u ra bu hele k ifler futbola sadece ke if nesnesi olarak de il futbolsever olarak da bak yorlarsa Bu kitapta, 18 Avrupal ve 11 T rkiyeli yazar, sosyolog, gazeteci veya sadece eli kalem tutan futbolseverin kat ld bir ke if kolu, futbolun milliyet ilikle, yerelliklerle ve politikayla ili kisini, taraftar lemini ve holiganizmi kapitalistle me sanayile me ve medya egemenli inin futbola yapt klar n futbol mitolojisini ve sahada durdu u gibi durmayan b y k oyun un daha nice y z n , e itli lkelerden zg l rneklerle inceliyor Rag p Duran, Adnan Bostanc o lu, Ya ar Aksoy, mit K van , Necmi Erdo an, Tan l Bora, Orhan Ko ak, Can Kozano lu, B lent Tan k, Zeki Co kun, Korkmaz Alemdar, bu defa kendi uzmanl k sahalar nda de il futbol sahas nda ve etraf nda olup bitenler hakk nda yazd lar.
  Futbol ve Kültürü: Takımlar, Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler By Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak,
  • [MOBI] ✓ Free Read ☆ Futbol ve Kültürü: Takımlar, Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler : by Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak ✓
   198 Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak
  • thumbnail Title: [MOBI] ✓ Free Read ☆ Futbol ve Kültürü: Takımlar, Taraftarlar, Endüstri, Efsaneler : by Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak ✓
   Posted by:Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak
   Published :2020-04-21T23:19:11+00:00

  About " Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak "

 • Tanıl Bora Wolfgang Reiter Roman Horak

  1963 Ankara do umlu stanbul Erkek Lisesi ni ve Ankara niversitesi Siyasal Bilgiler Fak ltesi ni bitirdi 1984 88 aras nda haftal k haber dergisi Yeni G ndem de gazetecilik yapt 1988 den beri leti im Yay nlar nda ara t rma inceleme dizisi edit r d r O zamandan beri kitap evirmenli iyle de me guld r 1993 ten 2014 e kadar ayl k sosyal bilimler dergisi ToplumBilim dergisinin yay n y netmenli ini yapt 1989 dan beri d zenli yazd ayl k sosyalist k lt r dergisi Birikim in 2012 de yay n koordinat rl n , 2016 da yay n y netmenli ini stlendi.A rl kl al ma alanlar , T rkiye de siyasal d nceler, zellikle sa ideoloji ve milliyet iliktir Bu konularda yay mlanm kitaplar Devlet Ocak Derg h 1980 lerde lk c Hareket Kemal Can la birlikte leti im Yay nlar , 1991 , Milliyet ili in Kara Bahar Birikim Yay nlar , 1995 , T rk Sa n n Hali Birikim Yay nlar , 1998 , Devlet ve Kuzgun 1990 lardan 2000 lere MHP Kemal Can la birlikte leti im Yay nlar , 2004 , Medeniyet Kayb Milliyet ilik ve Fa izm zerine Yaz lar Birikim Yay nlar , 2006 , T rkiye nin Lin Rejimi Birikim Yay nlar , 2008 , Sol, Sinizm, Pragmatizm Birikim Yay nlar , 2010 , Cereyanlar T rkiye de Siyas deolojiler leti im Yay nlar , 2017.

 • 499 Comments

 • Can Kozano lu nun Gen ler,Deplase Olunuz yaz s ok iyi Futbolsever dostlar n k t phanesinde olmas gereken bir kitap yi okumalar • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *