Koke me koke me te rinjte

Koke me koke me te rinjte None
 • Title: Koke me koke me te rinjte
 • Author: Ali Fuad Başgil
 • ISBN: 9789989583865
 • Page: 283
 • Format: None
 • Koke me koke me te rinjte
  None
  Koke me koke me te rinjte By Ali Fuad Başgil,
  • BEST AZW "↠ Koke me koke me te rinjte" || UNLIMITED (MOBI) ↠
   283 Ali Fuad Başgil
  • thumbnail Title: BEST AZW "↠ Koke me koke me te rinjte" || UNLIMITED (MOBI) ↠
   Posted by:Ali Fuad Başgil
   Published :2020-02-17T23:50:56+00:00

  About " Ali Fuad Başgil "

 • Ali Fuad Başgil

  T rk hukuk u ve siyaset adam lkokulu ar amba da okudu Lise renimine stanbul da ba lad ve Paris te tamamlad stanbul da okurken I D nya Sava n n kmas yla beraber e itimini yar da kesip 4 y ldan fazla s re Kafkas Cephesi nde subay olarak g rev yapt stanbul a d nd kten sonra bir m ddet ticaret ile u ra t ktan sonra e itimini tamamlamak i in Paris e gitti Paris te nce Saint Barbe Lisesi sonra Buffon Lisesi ne gitti ve burada lise e itimini tamamlad Grenoble niversitesi Hukuk Fak ltesi ni bitirdikten sonra doktoras n Paris niversitesi Hukuk Fak ltesi nde tamamlad Daha sonra Paris Edebiyat Fak ltesi felsefe b l m ile Paris Siyasi limler Merkezi ni de bitirdi Ba gil ayr ca Lahey Devletler Hukuku Akademisi nin derslerine devam edip, buradan da mezun oldu Yani 36 ya nda yurda fak lte ve bir y ksek okul diplomal hukuk u olarak d nd Hatay n ba ms zl a kavu mas ndan sonra 1937 de Hatay Cumhuriyeti nin anayasas n haz rlad.T rkiye de stanbul niversitesinde uzun y llar Te kilat Esasiye Hukuku Anayasa dersleri verdi 1939 y l nda ordinary s profes r unvan n ald 27 May s 1960 askeri darbesinden sonra Milli Birlik Komitesi taraf ndan e itli niversitelerden demokrasiye inand klar i in uzakla t r lan 147 ler listesinde yer ald Bir y l sonra 1961 MBK n n, 147 lerin tekrar niversiteye belki d nebileceklerine dair zel kanun karmas na ra men bunu kabul etmedi ve Adalet Partisi hareketi i erisinde siyasete at ld.15 Ekim 1961 se imlerinde AP listesinden ba ms z Samsun Senat r se ildi Cumhurba kanl na adayl n koymas , Em Org Cemal G rsel in cumhurba kanl nda srar eden askeri kesimden gelen yo un tepkilerle kar la t 24 Ekim 1961 gecesi Fahri zdilek ve S tk Ulay taraf ndan g t r ld Ba bakanl k a baz Milli Birlik Komitesi yesi subaylar nca hayat n z garanti edemeyiz denilerek tehdit edildikten sonra Cumhurba kanl adayl ndan ekildi ve Cumhuriyet Senatosu yeli inden de istifa ederek yurt d na kt Bunu izleyen y llarda Cenevre niversitesi nde ders verdi, ayn niversitede T rk Dili ve T rk Tarihi K rs leri ne ba kanl k yapt Adalet Partisi nin %52 oy oran yla tek ba na kazand 1965 se imlerinden sonra T rkiye ye d nen Prof Ali Fuat Ba gil, 17 Nisan 1967 tarihinde stanbul da vefat etti Kabri Karacaahmet Mezarl ndad r.

 • 311 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *