നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal

Nilam Poothu Malarnna Naal
 • Title: നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal
 • Author: Manoj Kuroor
 • ISBN: 9788126464043
 • Page: 205
 • Format: None
 • നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal
  .
  നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal By Manoj Kuroor,
  • BEST KINDLE "✓ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal" || UNLIMITED (Zip) ☆
   205 Manoj Kuroor
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "✓ നിലം പൂത്തു മലർന്ന നാൾ | Nilam Poothu Malarnna Naal" || UNLIMITED (Zip) ☆
   Posted by:Manoj Kuroor
   Published :2020-01-24T16:02:38+00:00

  About " Manoj Kuroor "

 • Manoj Kuroor

  Manoj was born at Kottayam, to chenda exponent Kuroor Cheriya Vasudevan Namboothiri and Sreedevi Andarjanam He is the grandson of Kathakali artist Kuroor Vasudevan Namboothiri 1 Manoj learnt Thayambaka and Kathakali melam from his father and then from Aayamkudi Kuttappa Marar Manoj has been playing chenda for Kathakali since 1989.

 • 845 Comments

 • Wonderful Took you to the old Dravidian era with the combination of a beautiful Dravidian language and eloquent narration of a journey through the wilderness Had to search for the meaning of many words in google and dictionary Later I found the complete glossary in last pages Note for my co readers


 • This novel is a rare happening in Malayalam Reinventing the cultural roots which transcends the present political boundaries, Manoj takes us to live a life among the people thousands of years ago the Sangam period He chose to tell the story in a language which must be the mother of Tamil and Malayalam devoid of Sanskrit derivatives I felt immense happiness that someone had shed a little light on the life and times of our common ancestry Life was harsh for them, an unending struggle for existence [...] • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *