Dziecięca choroba liberalizmu

Dzieci ca choroba liberalizmu Spojrzenie na nasz gospodark z zupe nie innej perspektywy Rafa Wo dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej proponuje wyj poza ekonomiczne i polityczne dogmaty kt re dominuj od
 • Title: Dziecięca choroba liberalizmu
 • Author: Rafał Woś
 • ISBN: 9788364437243
 • Page: 144
 • Format: Paperback
 • Dziecięca choroba liberalizmu
  Spojrzenie na nasz gospodark z zupe nie innej perspektywy Rafa Wo , dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej proponuje wyj poza ekonomiczne i polityczne dogmaty, kt re dominuj od lat w Polsce, poza prze wiadczenie, e wzrost gospodarczy zale y tylko od taniej si y roboczej Bogaty Zach d r wnie kiedy my la , e czysty liberalizm to najlepszaSpojrzenie na nasz gospodark z zupe nie innej perspektywy Rafa Wo , dziennikarz i publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej proponuje wyj poza ekonomiczne i polityczne dogmaty, kt re dominuj od lat w Polsce, poza prze wiadczenie, e wzrost gospodarczy zale y tylko od taniej si y roboczej Bogaty Zach d r wnie kiedy my la , e czysty liberalizm to najlepsza i najszybsza droga rozwoju Potem jednak zobaczy , e to wcale nie jest takie oczywiste Ksi ka Dzieci ca choroba liberalizmu zwraca uwag na konkretne deficyty i patologie polskiego ycia gospodarczego I stara si zasia w g owach czytelnik w w tpliwo ci Czy model ekonomiczny, w kt rym warunki dyktuje kapita nastawiony tylko na maksymalizacj zysk w i minimalizacj koszt w, to rzeczywi cie najlepsze rozwi zanie Czy nie jest tak, e lekarstwa podawane od 25 lat polskiej gospodarce naprawd jej i nam nie pomagaj Owszem, lecz jedno, ale maj wiele gro nych skutk w ubocznych Cho by uelastycznienie zatrudnienia, niskie p ace dzia aj nie tylko na niekorzy spo ecze stwa, ale tak e kapita u, bo os abiaj popyt Dzieci ca choroba liberalizmu, na kt r wed ug autora cierpi nasz kraj, zrodzi a si na specyficznym splocie dw ch czynnik w Bankructwa Polski w latach osiemdziesi tych i wiatowej dominacji neoliberalnego konsensusu waszyngto skiego Polska odgrywaj ca w systemie wiatowym rol kraju peryferyjnego nie mia a szans, by przed liberalnym bakcylem si obroni Nasze elity zakocha y si w neo liberalizmie, nauczy y si z niego korzysta i z czasem nie potrafi y ju wyobrazi sobie innej drogi rozwoju kraju Dzi jednak Niemcy, Skandynawowie, Kanadyjczycy, nawet Anglosasi wyleczyli si ze swojej wersji dzieci cej choroby Teraz czas na nas, by wyrosn z wersji liberalizmu prostackiego, moralnie w tpliwego oraz ekonomicznie nieefektywnego.
  Dziecięca choroba liberalizmu By Rafał Woś,
  • [☆ Dziecięca choroba liberalizmu || ✓ PDF Read by ✓ Rafał Woś]
   144 Rafał Woś
  • thumbnail Title: [☆ Dziecięca choroba liberalizmu || ✓ PDF Read by ✓ Rafał Woś]
   Posted by:Rafał Woś
   Published :2020-02-25T21:05:08+00:00

  About " Rafał Woś "

 • Rafał Woś

  Rafał Woś Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Dziecięca choroba liberalizmu book, this is one of the most wanted Rafał Woś author readers around the world.

 • 451 Comments

 • wietnie i przyst pnie napisana ksi ka, kt ra przypomina, e w gospodarce nie tylko moneta ma dwie strony oraz, e nie ma jedynie s usznej drogi Autor dokonuje krytyki obowi zuj cego od lat 90 w polskiej gospodarce paradygmatu neoliberalnego i omawia propozycje rozwi za na czasy po wielkim kryzysie finansowym pocz XXI w G wnie skupia si na problemie pracy, podatk w i zabezpieczenia emerytalnego oraz braku zabezpiecze socjalnych istniej cych w innych gospodarkach Zachodu Do tego dochodz bardzo cieka [...]


 • Trafne zdiagnozowanie wypacze w realizowanym w Polsce od wier wiecza systemie gospodarki rynkowej Jak dziki to model, wiedz w tym kraju miliony O tym, e kapitalizm mo na realizowa w spos b przyja niejszy dla ludzi, wiedz ci, kt rzy po otwarciu unijnych granic wyjechali i wraca na Zielon Wysp nie chc Wiedz to r wnie nieliczni ekonomi ci, kt rzy, niestety, s zakrzykiwani przez wyznawc w obowi zuj cego obecnie systemu Szkoda, e ci ostatni zdaj si nie dostrzega , e ich program po 25 latach przyni s [...]


 • Bardzo ciekawe podsumowanie transformacji w Polsce po 1989 roku Wytyka wady wolnego rynku i budzi refleksje czy rzeczywi cie droga, kt r obra a Polska jest dobra niskie podatki, tania si a robocza zw aszcza, e zachodnie pa stwa krocz zupe nie inn cz sto prowadz c zakrojon na du skal polityk socjaln , tak w naszym kraju wyszydzan.


 • Ka da osoba, kt ra uwa a, si za inteligenta powinna uzna t ksi k za pozycj obowi zkow Mamy inne, trudne czasy Uczmy si budowa nowy kraj, kt ry nie zapomina o tych najs abszych Niekt re ksi ki nie s wa ne dlatego, e s pi kne, s wa ne, bo poszerzaj nasze horyzonty. • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *