Babylon 1

Babylon U v prvom desa ro svojej liter rnej innosti obsiahla Margita Figuli form lne i tematick hranice svojho talentu Jej diela vyd vaj svedectvo o hlbokej umeleckej pravdivosti mor lnej viazanosti a n dher
 • Title: Babylon 1
 • Author: Margita Figuli
 • ISBN: -
 • Page: 481
 • Format: Hardcover
 • Babylon 1
  U v prvom desa ro svojej liter rnej innosti obsiahla Margita Figuli form lne i tematick hranice svojho talentu Jej diela vyd vaj svedectvo o hlbokej umeleckej pravdivosti, mor lnej viazanosti a n dhere vn mania i o nezvy ajnej kr se jazyka.Do literat ry vst pila takmer ako dvadsa ro n novelou Piese otrkov, prihl sila sa s ou k pokrokov mu pr du.Vyzbrojen kr souU v prvom desa ro svojej liter rnej innosti obsiahla Margita Figuli form lne i tematick hranice svojho talentu Jej diela vyd vaj svedectvo o hlbokej umeleckej pravdivosti, mor lnej viazanosti a n dhere vn mania i o nezvy ajnej kr se jazyka.Do literat ry vst pila takmer ako dvadsa ro n novelou Piese otrkov, prihl sila sa s ou k pokrokov mu pr du.Vyzbrojen kr sou pr rody, boles ou jej biedy a hrdos ou najodv nej ch vyr stla z doby a presiahla ju ensk m in tinktom a l skou k loveku Naplnen entuziazmom poklad za d le it vlastnosti loveka mravnos , stato nos a cit pre povinnos , no predov etk m vernos sebe, svojim mravn m ide lom, odzrkadlen vo v etk ch jej novel ch a rom noch.
  Babylon 1 By Margita Figuli,
  • BEST KINDLE "☆ Babylon 1" || DOWNLOAD (AZW) ✓
   481 Margita Figuli
  • thumbnail Title: BEST KINDLE "☆ Babylon 1" || DOWNLOAD (AZW) ✓
   Posted by:Margita Figuli
   Published :2020-04-22T13:10:30+00:00

  About " Margita Figuli "

 • Margita Figuli

  Margita Figuli, za slobodna Margita Figuliov , po sob i Margita ustrov , pseudonymy Morena, O ga Morena bola slovensk spisovate ka, prekladate ka a autorka literat ry pre deti a ml de.Narodila sa v ro n ckej rodine Gymnazi lne t di za ala v Dolnom Kub ne, no maturovala na Obchodnej akad mii v Banskej Bystrici 1924 1928 Chcela pokra ova v t diu, no jej pokus o t dium maliarstva v Prahe jej nevy iel Pracovala ako anglick kore pondentka v Tatra banke v Bratislave do roku 1941 , nesk r sa venovala len liter rnej innosti Popri zamestnan tudovala na konzervat riu hru na klav ri.Margita Figuli je v raznou predstavite kou slovensk ho naturizmu v novelistickej a rom novej tvorbe Publikova za ala u v roku 1930 v asopise Slovensk nede a i v kalend roch Tatra banky, nesk r tie v asopisoch El n, Slovensk poh ady, ivena a in V jej ran ch pr cach dominuj t my z prostredia soci lnej, zemepisnej i spolo enskej perif rie, nesk r tie l ska, soci lny s cit a s asn spolo ensk probl my V tematickej rovine vyu ivala legendick , m tick a rozpr vkov prvky Okrem vlastnej tvorby sporadicky prekladala z e tiny Karel apek, Karel Jarom r Erben a i

 • 672 Comments

 • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1946 , , , , , , , , , , , , , .


 • Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *