Kod Adı Küreselleşme

Kod Ad K reselle me K reselle me toplumsal bilimlerden siyasete k lt rden g nl k hayata her alanda g n m z tart malar n n kilit kavram olarak sunuluyor K reselle me ile birlikte yepyeni bir a n ba lad ulus devletin g
 • Title: Kod Adı Küreselleşme
 • Author: Sungur Savran
 • ISBN: 9789944122429
 • Page: 142
 • Format: Paperback
 • Kod Adı Küreselleşme
  K reselle me, toplumsal bilimlerden siyasete, k lt rden g nl k hayata her alanda g n m z tart malar n n kilit kavram olarak sunuluyor K reselle me ile birlikte yepyeni bir a n ba lad , ulus devletin g n n n doldu u, emperyalizmin geride kald , insanl n kucakla t ileri s r l yor En nemlisi, k reselle menin mevsimler kadar ka n lmaz, geri evrilemez bir s reK reselle me, toplumsal bilimlerden siyasete, k lt rden g nl k hayata her alanda g n m z tart malar n n kilit kavram olarak sunuluyor K reselle me ile birlikte yepyeni bir a n ba lad , ulus devletin g n n n doldu u, emperyalizmin geride kald , insanl n kucakla t ileri s r l yor En nemlisi, k reselle menin mevsimler kadar ka n lmaz, geri evrilemez bir s re oldu u iddia ediliyor Sungur Savran, bu kitapta k reselle me teorilerini ayr nt l bi imde irdeleyerek efsane ile ger e i birbirinden ay rmaya y neliyor Ula t sonu , ne k reselle me taraftarlar n n ne de k reselle meyi ulusalc bir temelde ele tirenlerin g n m z d nyas n kavramakta bize rehber olabilece i Kod Ad K reselle me, bug ne kadar s ylenenlerden farkl olarak, k reselle menin bir s n f m cadelesi oldu unu, uluslararas sermayenin, zellikle de onun yeni hakim dilimi olan mega kapital in, i i s n f ve emek ilere bir s n f taarruzu oldu unu ortaya koymay hedefliyor Savran k reselle meye kar ulusalc bir kar koyu un ne m mk n ne ilerici oldu unu ileri s r yor K reselle menin insanl b t nle tirme yolundaki aldat c s ylemini de de en yazar, k reselle meyi tebdil i k yafet etmi milliyet ilik olarak niteliyor Savran a g re, insanl n kurtulu u ne k reselle menin s zde karde le mesinde ne de ulusalc l n b l nmelerindedir Marksist enternasyonalizm insanl a bug n her zamankinden daha fazla gereklidir.
  Kod Adı Küreselleşme By Sungur Savran,
  • [✓ Kod Adı Küreselleşme || ✓ PDF Download by ↠ Sungur Savran]
   142 Sungur Savran
  • thumbnail Title: [✓ Kod Adı Küreselleşme || ✓ PDF Download by ↠ Sungur Savran]
   Posted by:Sungur Savran
   Published :2020-04-24T04:04:10+00:00

  About " Sungur Savran "

 • Sungur Savran

  Lisans e itimini siyasal bilim, doktoras n iktisat dallar nda yapt 1973 83 aras nda stanbul niversitesi ktisat Fak ltesin de nce asistan, daha sonra yard mc do ent olarak g revde bulundu 1983 te Y K ve 1402 say l yasaya dayan larak e itli retim yelerine i ten el ektirilmesini protesto ederek niversitedeki g revinden ayr ld De i ik zamanlarda yurtd nda e itli niversitelerde ara t rma ve misafir retim yeli i yapt Kurucular ndan oldu u Bilar stanbul da uzun y llar seminerler verdi Ba ta Petrol , Hava , Birle ik Metal, E itim Sen, TMMOB ve TTB olmak zere, bir ok sendikan n i i e itim programlar na ve kitle rg tlerinin e itim faaliyetlerine e itmen olarak katk da bulundu Yap t, Onbirinci Tez, S n f Bilinci dergilerinde yay n kurulu yeli inde bulundu zg r G ndem gelene inde yay nlanm e itli gazetelerde uzun s re d zenli k e yaz lar yazd 1993 2004 T rk ede ve e itli dillerde yay nlanan dergilerde ve derleme kitaplarda yay nlanm ok say da makalesi vard r T rkiye de S n f M cadeleleri Cilt 1, Kardelen Yay nlar , 1992 ve Avrasya Sava lar Belge Yay nlar , 2001 ba l kl iki kitab yay nlanm t r Nail Satl gan ile birlikte D nya Kapitalizminin Bunal m Alan Yay nc l k, 1987 , Ne ecan Balkan ile birlikte The Politics of Permanent Crisis Class, Ideology and State in Turkey ve The Ravages of Neo Liberalism Economy, Society and Gender in Turkey her ikisi de Nova Science Publishers, 2002 ba l kl derleme kitaplar yay nlam t r Son iki kitab n T rk eleri 2004 y l nda Metis yay nlar taraf ndan iki cilt olarak 21 Y zy lda T rkiye ba l alt nda yay nlanm t r Halen Praksis dergisinin Dan ma Kurulu yesidir i M cadelesi gazetesinin ve Devrimci Marksizm dergisinin yay n kurullar nda g rev yapmaktad r Devrimci i Partisi Giri imi nin kurucular ndand r.

 • 907 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *