Η Εποχή της Εξουσίας

 • Title: Η Εποχή της Εξουσίας
 • Author: Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς
 • ISBN: 9789600332988
 • Page: 419
 • Format: Paperback
 • Η Εποχή της Εξουσίας
  , , , .1948 , , , , .1948 , , , , , , , , .
  Η Εποχή της Εξουσίας By Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς,
  • READ BOOK ✓ Η Εποχή της Εξουσίας - by Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς
   419 Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς
  • thumbnail Title: READ BOOK ✓ Η Εποχή της Εξουσίας - by Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς
   Posted by:Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς
   Published :2020-04-10T08:46:00+00:00

  About " Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς "

 • Dobrica Ćosić Ράντοβαν Μπρκόβιτς

  Dobric osi 1921 2014 , pis c, esejist , politi r, jedn od n jzn jnijih figur srpske istorije i knji evnosti druge polovine 20 vek U knji evnost ul zi 1951 godine s svojim prvim rom nom D leko je sunce, prvim modernim rom nom o jugoslovenskoj revoluciji koji je predst vlj o kritiku revolucion rnog teror Rom n je preveden n trideset k jezik , s mo u SSSR u t mp n u 1.600.000 primer k Z tim obj vljuje rom ne Koreni 1954 , Deobe 1961 , B jk 1965 , Vreme smrti tetr logij , 1972 79 , Vreme zl trilogij Gre nik 1985 , Otp dnik 1986 i Vernik 1990 , Vreme vl sti I 1996 i Vreme vlasti II 2007 Dobitnik je Ninove n gr de dv put z rom ne Koreni i Deobe , uz Osk r D vi i ivojin P vlovi jedini je od trojice knji evnik koji su ovu n gr du dobili vi e put.Udru enje knji evnik Srbije dodelilo mu je 1986 N gr du UKS z izuzet n zn j z knji evno stv r l tvo Povelju Z du bine J kov Ignj tovi iz Budimpe te dobio je 1989 godine Njego ev n gr d uru en mu je 1990 godine n Cetinju z troknji je Vreme zl.Dv put je dobio tr dicion lnu godi nju n gr du N rodne biblioteke Srbije z n j it niju dom u knjigu 1990 godine z rom n Vernik i 1996 z rom n Vreme vl sti I in e, jed n je od s mo tri pisc , uz Slobod n Seleni i Ljilj nu H bj novi urovi , koji je ovu n gr du dobio vi e put Povodom sedamdesetog ro end n dobio je 1991 godine specij lnu Vukovu n gr du Jun 1993 dodeljen mu je knji evn n gr d Zl tni krst knez L z r , dok je rom n Vreme vl sti vi estruko n gr iv n Ko i evo pero 1996, N gr d L z Kosti 1996, Me Selimovi 1997, Pet r Ko i 1997, Ko i ev n gr d 1998, n gr d Svetoz r orovi 1997, ugledni v jc rski list Nuvo Kotidijen je, n osnovu nkete me u it ocim u toj zemlji, po etkom m j mesec 1996 ov j rom n progl sio jednim od sed m n jboljih evropskih rom n Godine 1998 u Kru ev kom pozori tu uru en mu je Zl tni krst despot Stef n L z revi .U Moskvi je m j 2010 post o prvi dobitnik n gr de Pu kin z izuzetne z sluge u knji evnosti, a u okviru Prvog slovenskog forum umetnosti Zl tni vitez predsednik udru enj pis c Rusije V lerij G ni ev uru io je osi u i n gr du Zl tni vitez z knji evno stv r l tvo.Del Dobrice osi a preveden su n trideset k jezik , svi rom ni prevedeni su n fr ncuski gde su dobili n jve e pohv le.

 • 644 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *